فال تاروت روزانه

 فال تاروت مصری روزانه چهار شنبه۱  اردیبهشت ۱۳۹۸

فروردین نماد :عدالت – جهت مخالف فردی که از قدرتش در جهت منفی استفاده می‌کند – حرفهای نادرستی در رابطه با شما زده میشود – بی انصافی – طرفداری از فردی نادرست... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

 فال تاروت مصری روزانه  شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

  🧱 فروردین 🐏 🎗نماد :اعتدال مسیری میانه را در پیش گرفته اید – شرایطی معتدل و هماهنگ – همه چیز همان طور که میخواهید پیش می‌رود – رضایتمندی از شرایط موجود... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

 فال تاروت مصری روزانه  پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🧱فروردین  🎗نماد :قربانی – جهت مخالف انجام کارهای بی معنی که نتیجه ای در بر ندارد – آینده نگری و حدسی که اشتباه است – غرور و نخوت – فردی تنبل... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

 فال تاروت مصری روزانه  سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🧱 فروردین 🐏 🎗نماد : دلقک آغازی تازه پیش رو دارید – رخ دادن اتفاق های جدیدی که می تواند شما را به اهدافتان برساند – موقعیت های تازه ای پیش... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

 فال تاروت مصری روزانه  دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

  🧱 فروردین 🐏 🎗نماد :امپراطور کسب کردن چیزهایی که برایش در تلاش هستید – انجام شدن امورات و کارها – ثابت قدمی – فردی با لیاقت – شخصی مورد اطمینان –... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

 فال تاروت مصری روزانه  شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🧱 فروردین 🐏 🎗نماد :عدالت – جهت مخالف قضاوت های ناعادلانه – فردی که از قدرتش در جهت منفی استفاده می‌کند – حرفهای نادرست که پشت سرتان زده خواهد شد –... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

 فال تاروت مصری روزانه پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🧱 فروردین 🐏 🎗نماد :قدرت توانایی و نیرو یافتن – تلاش و پشتکار فراوان – تهور و نترسی – به قدرت و توانایی می‌رسید که میتوانید بر بدخواهان چیره شوید –... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

 فال تاروت مصری روزانه یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

  🧱 فروردین 🐏 🎗نماد :ملکه زنی رئوف و نیک سیرت – سعادتمندی – عطوفت – زنی که در حیطه مسائل اقتصادی کاملاً ماهر است – دست و دلبازی – تعقل و... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

 فال تاروت مصری روزانه  یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🧱 فروردین 🐏 🎗نماد :شاه مردی رئوف و از خود گذشته – فردی مرفه و پرقدرت – مسئولیت‌پذیری – فرماندهی – فردی عادل که میان شما و شخصی به قضاوت خواهد... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

 فال تاروت مصری روزانه  شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

  🧱 فروردین 🐏 🎗نماد :قربانی – جهت مخالف انجام کارهای بی نتیجه – حدس و گمان نادرست – غرور و نخوت – برای رسیدن به اهدافتان به اندازه کافی پشتکار ندارید... ادامه مطلب »