فال ماهجونگ

 فال ماهجونگ دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷

  🐲 فروردین 🐲 کارت: عصا نماد: آتش : کارت آتش علامت و هشدار بزرگی است بر اینکه چیزی اشتباه یا نا متعادل در شرف وقوع است. بنابراین این هشدار را جدی... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ روز شنبه ۶ بهمن ۹۷

  🐲 فروردین 🐲 کارت: عصا نماد: زمین : کارت زمین نشان دهنده موقعیت ثابت و پایدار است که شما در این موقعیت موفق و کامیاب میباشید یا اینکه چنین موقعیت و... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

 فال ماهجونگ  دو شنبه ۲۴ دی ۹۷

  🐲 فروردین 🐲 کارت: عصا نماد: هفت ستاره : کارت هفت ستاره بر رشد و پیشرفت خلاقیت و قدرت اشاره دارد. بنابراین شما باید به قوه خلاقیت خود اجازه دهید که... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷

  🐲 فروردین 🐲 کارت: اژدهای سرخ نماد: مرکز : کارت اژدهای سرخ نشان دهنده موفقیت و تحقق اهداف و آرزوهای شما می باشد. 🐲 اردیبهشت 🐲 کارت: عصا نماد: زمین :... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ سه شنبه ۴ دی ۹۷

  🐲 فروردین 🐲 کارت: عصا نماد: هفت ستاره : کارت هفت ستاره بر رشد و پیشرفت خلاقیت و قدرت اشاره دارد. بنابراین شما باید به قوه خلاقیت خود اجازه دهید که... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷

  🐲 فروردین 🐲 کارت: عصا نماد: هفت ستاره : کارت هفت ستاره بر رشد و پیشرفت خلاقیت و قدرت اشاره دارد. بنابراین شما باید به قوه خلاقیت خود اجازه دهید که... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ شنبه ۱۷ آذر ۹۷

🐲 فروردین 🐲 کارت: عصا نماد: زمین : کارت زمین نشان دهنده موقعیت ثابت و پایدار است که شما در این موقعیت موفق و کامیاب میباشید یا اینکه چنین موقعیت و شرایطی... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ چهارشنبه ۷ آذر ۹۷

  🐲 فروردین 🐲 کارت: عصا نماد: آتش : کارت آتش علامت و هشدار بزرگی است بر اینکه چیزی اشتباه یا نا متعادل در شرف وقوع است. بنابراین این هشدار را جدی... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷

    فروردین کارت: اژدهای سرخ نماد: مرکز : کارت اژدهای سرخ نشان دهنده موفقیت و تحقق اهداف و آرزوهای شما می باشد. اردیبهشت کارت: فصل تابستان نماد: هیزم شکن : هیزم... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷

    فروردین کارت: بامبو نماد: ماهی کپور : کارت ماهی کپور نشان دهنده دستیابی به صلح و آرامش درونی و رهایی از فشار و تنش زندگی روزمره می باشد. بنابراین شما... ادامه مطلب »