برای گرفتن فال یی چینگ به موارد زیر توجه کنید
حدالامکان برای هر نیت در هروز فقط یکبار از یی چینگ کمک بگیرید تا دچار سردرگمی نشوید
نیت خود را معین کنید و نیت مبهم نداشته باشید مثلا نیتهای مثل زیر نیت خوبی هستند
آیا این مسافرت به صلاح من است؟
آیا این شراکت سود آور است؟


با خلوص نیت بر روی عکس زیر کلیک کنید