برای گرفتن فال ورق به موارد زیر توجه کنید
1) ابتدا به مدت چند ثانیه افکار خود را متمرکز کرده و به چیزی فکر نکنید
2) تک نیت بگیرید
مثلا
آیا شروع این کار خوب است؟
آیا نتیجه آزمون من خوب است؟نیت کنید و بر روی عکس زیر کلیک کنید